IZOLACIONA PRIRUBNICA PN 16 od DN 15 do DN 400Poz.

Naziv

Materijal

1.

Prirubnica

1.0619

2.

Izolacioni prsten

polietilen

3.

Zaptivač

polietilen

4.

Izolaciona cev

polietilen

5.

Vijak i navrtka

6.8

6.

Izolaciona podloška

polietilen

7.

Podloška

1.0038

Podaci o osobinama primenjenih izolacionih materijala

Osobina

Jedinica mere

Materijal

Polietilen

PTFE

Dielektrična čvrstoća

V/mm

400

600

Absorpcija vode

%

0,01

0,01

Maksimalna temperatura

°C

66

250

Napomena : Temperatura primene izolacionog prirubničkog spoja mora odgovarati

navedenim dozvoljenim temperaturama za izolacione materijale.


Primena

U metalnim cevovodima sa protokom različitih fluida sa ili bez katodne zaštite.

Opis

Izolacioni prirubnički spoj konstruisan je tako da omogući potpunu električnu izolaciju delova cevovoda čime se smanjuje na minimum elektro-hemijska erozija. Gde su prisutni različiti metali, ovaj izolacioni spoj otklanja mogućnost da sistem ima ulogu galvanskog elementa i tako smanjuje rizik od galvanske korozije cevovoda. Takođe služi za izolaciju cevovoda sa katodnom zaštitom i sprečava prelaz elektrostatičkog naboja.
Izolacioni prirubnički spoj sastoji se iz dve prirubnice sa grlom koje su međusobno spojene tako da su električno međusobno izolovane.
Prirubnice sa grlom su standardne prirubnice od čelika, sa grlom za zavarivanje sa oblikom koji odgovara standardu za prirubnice. Zaptivna površina je ispupčena sa kvalitetom obrade za PN 16. Vijci su standardni sa šestougaonom glavom i navrtkom, čvrstoće 6.8/6, galvanski pocinkovani.
Prirubnice su spojene međusobno na klasičan način sa zaptivačem-izolatorom između njih koji pokriva zaptivnu površinu i ima otvore za prolaz vijaka (Tip E). Vijci su u jednodelnim izolacionim čaurama i tako provučeni kroz otvore na prirubnicama i zaptivaču, a ispod glave vijka i navrtke su izolacioni prstenovi debljine 3 mm (1/8 in.) i metalne podlo š ke. Metalne podloške služe da zaštite izolacione prstenove od trenja glave vijka ili navrtke prilikom montaže.
Zaptivač je izrađen od materijala debljine 3 mm (1/8 in.) koji ima dobre dielektrične osobine i ujedno dobro zaptiva spoj, bez vremenskog popuštanja čvrstoće (“puzanja”).
Prirubnice su označene u skladu sa zahtevima standarda za prirubnice, a uz isporuku kompletnog izolacionog prirubničkog spoja izdaju se uverenja u skladu sa procedurama proverenog i sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Isporuka

U osnovnoj izvedbi izolacioni spoj se isporučuje sa prirubnicama sa grlom od čelika S235JRG2 (1.0038), ranije Č 0361, za manje, a od čelika GP240GH (1.0619), ranije ČL 1330, za veće dimenzije, koje su obrađene prema standardu EN 1092-1.
Zaptivač, izolacione čaure i izolacioni prstenovi su u osnovnoj izvedbi izrađeni od polietilena.
Na poseban zahtev može se isporučiti izolacioni spoj sa zaptivačem, izolacionim čaurama i izolacionim prstenovima od PTFE, kao i sa prirubnicama sa grlom obrađenim prema drugim standardima npr. ASME ili ГОСТ.
Za potrebe fine regulacije protoka može se leptirasta klapna isporučiti kao regulaciona bez ručice i graničnika, ali sa konstrukcijom fiksiranja potrebnog položaja diska.

Ugradnja

Pre ugradnje, pre zavarivanja prirubnica, izolacioni spoj se mora rastaviti. Izolacione delove pažljivo odložiti, da se ne oštete, do konačne ugradnje. Prilikom zavarivanja voditi računa o međusobnom položaju prirubnica jer sa izolacionim čaurama se skoro potpuno gube zazori u otvorima za vijke. Ne sme se dozvoliti da, prilikom montaže, vijak zajedno sa izolacionom čaurom prolazi teško kroz otvor i da se tako ošteti čaura.
Vijke pritezati polako i ravnomerno, sa krajnjim momentom pritezanja koji odgovara čvrstoći 6.8 (6).